Nepali Movie – Basanti

Directed by: Nir Shah
Produced by: Nir Shah
Written by: Diamond Shumsher Rana
Starring: Rajesh Hamal, Gauri Malla, Karishma Manandhar, Kiran K C, Ashok Sharma, B.S Rana, Doma Lama Hyalmo, Madan Das Shrestha, Pawan Mainali, Rajaram Poudyal, Ravi Shah, Rudra Raj Pandey, Subhadra Adhikari and Ujjwal Ghimire

Watch Video Here: