Nepali Movie – Night Queen

Nepali Movie – Night Queen
Nepali Movie – Night Queen
Starring – Rajesh Hamal, Rajesh Dhungana, Hasan Khan, Kalpana Shah, Joshna Bhatt, Usha Kharel, Shanti Giri, Nirmaly Century, surbir Pandit, Shyam Rai, Laxmi Adhikari etc.
Director / Producer – RB Khatri ‘Sharad’


Video: Youtube