Nepali Movie – Seto Baag (2016)

Nepali Movie SETO BAGH
Starring: Nir Shah, Raja Ram Paudel
Story: Dimond Shamsher Rana
Produced by Nir Bikram Shah

Full Movie

Source: YouTube