Nepali Movie – Chokho Maya

Starring – Saroj Khanal, Kristi Mainali, Bijaya Lama, Rabi Shah, Hari Prasad Rimal, Rajpal Thapa, Samrat Sapkota, Laxmi Giri, Rudra Raj Pandey, Sakuntala Sharma, Ujjwal Bhandari etc.
Director – Raj Bikram Shah

Full Movie

Source: YouTube

This movie is produced by Jyoti Rana and Tirtha Narayan Maharjan & written by director Raj Bikram Shah.