Nepali Movie – Phagu

“Phagu” movie Directed by Samjhana Upreti Rauniyar Portraits the story of social problems faced by a family of Tarai Region due to open borders and unhealthy security.
Director: Samjhana Upreti Rauniar
Cast: Shilpa Pokhrel,Subash Parajuli,Gauri Malla,Tika Pahadi,Basanta Bhatta,Pramod Agarahari,Bishnu Sapkota & Rajesh Hamal
Cinematography: Ramsharan Upreti

Full Movie

Source: YouTube

Surya Arts Pvt.Ltd.
Binod Manandhar Presents
Karishma’s “Phagu”the colours of life
Director: Samjhana Upreti Rauniar
Cast: Shilpa Pokhrel,Subash Parajuli,Gauri Malla,Tika Pahadi,Basanta Bhatta,Pramod Agarahari,Bishnu Sapkota & Rajesh Hamal
Cinematography: Ramsharan Upreti
Choreography: Kamal Rai
Music: Basanta Sapkota
Lyrics: Dayaram Pandey
Action: Himal KC
Editing: Banish Shah/Bhupendra Adhikari
Producers: Binod Manandhar,Milan Babu Malla,Rajan Jain,Niraj Jain,Hom Paribag,Shyam Shrestha,Samjhana U.Rauniar